Nohel Garden Muškát pomocný rostlinný přípravek s hnojivým účinkem 1l

Nohel Garden Muškát pomocný rostlinný přípravek s hnojivým účinkem 1l
79,90
79,90/l

Popis produktu

Vlastnosti

Vše nejlepší pro zahradu

Pomocný rostlinný přípravek s hnojivým účinkem

Výživové hodnoty

Výživové hodnoty
Chemické vlastnosti:
VlastnostHodnota
Celkový dusík jako N v %0,21
Celkový fosfor jako P₂O₅ v %0,30
Draslík jako K₂O v %0,19
Vápník jako CaO v %0,17
Horčík jako MgO v %0,15
Pomocný rostlinný přípravek dále obsahuje:
- stopové živiny: Fe, Zn, Mn, Cu, Mo, B
- organickou složku

Referenční příjem průměrné dospělé osoby (8400kJ/2000kcal)

Skladování a použití

Příprava a použití

Koncentrace: 2l vody 5ml
Startovací dávka 15 ml

1 uzávěr = 15 ml

Rozsah a způsob použití:
Výrobek je určen k zálivce balkónových rostlin v truhlících jako jsou muškáty, petúnie, salvie, verbeny a ostatní letničky, dvouletky i trvalky pěstované v truhlících a na záhonech. Podporuje bohaté nakvétání a zakládání nových květů, působí příznivě na růst. K zajištění výživy uvedených rostlin je vhodné použít vedle pomocného rostlinného přípravku i dlouhodobě působící hnojivo jako Agrabiomin na pelargónie. Pomocný rostlinný přípravek se aplikuje zálivkou. Jako startovací dávka se používá koncentrace 15 ml na 2 l vody, běžná koncentrace je 5 ml přípravku na 2 l vody. Přípravek je vhodné použít do každé zálivky.

Doba použitelnosti: 36 měsíců od data výroby uvedeném na samolepicím štítku na každém obalu.

Skladování

Podmínky skladování:
Skladujte odděleně od ostatních materiálů (P420) při teplotách 5-30°C.
Uchovávejte mimo dosah dětí (P102).

Název a Sídlo

Adresa výrobce

Bohumil Vondruš - EXPLANTEX
Homole 156
370 01 České Budějovice

Adresa distributora

NOHEL GARDEN a.s.
Budínek 86
263 01 Dobříš

Kontaktní informace

NOHEL GARDEN a.s.
Budínek 86
263 01 Dobříš
Tel.: 00420 318 533 511
Fax: 00420 318 533 513
E-mail: office@nohelgarden.cz
www.nohelgarden.cz

Balení

Informace o recyklaci

Láhev - Plast - Běžně recyklovaný

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 1

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Litry

Bezpečnostní pokyny

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:
- Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte (P270).
- Používejte požadované osobní ochranné prostředky (P281).
- Používejte požadované osobní ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít (P280).
- Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování (P305, P351, P338).
- Při styku s kůží: Jemně omyjte velkým množstvím vody a mýdla (P302, P350).
- Při požití: Necítíte-li se dobře, volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře (P301, P312).
- Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí (EUH 401).

Obsah rizikových látek: splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg hnojiva
Kadmium 1,0; olovo 10; rtuť 1,0; arsen 10; chrom 50.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2016

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku