Tesco Bělidlo se svěží vůní 750ml

Tesco Bělidlo se svěží vůní 750ml

Tento produkt bude odstraněn z vaší objednávky

Tento produkt bude odstraněn z vaší objednávky

Popis produktu

Vlastnosti

Ničí bakterie, bělí a odstraňuje skvrny, Bezpečné na používání do septiků

Bělidlo se svěží vůní.

Složení

Méně než 5%: aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, Výrobek dále obsahuje: parfémy, dezinfekční prostředky

Informace o produktu

Původ

Vyrobeno v Polsku

Skladování a použití

Příprava a použití

Návod na použití:
Před sejmutím víčka postavte nádobu na rovný a pevný povrch. Stiskněte označená místa víčka a otočte proti směru hodinových ručiček. Před zavřením víčka postavte nádobu na rovný a pevný povrch. Vraťte víčko na místo a otáčejte po směru hodinových ručiček dokud neuslyšíte cvaknutí.

Toalety: Naneste pod okraj toalety (můžete nechat působit i přes noc), opláchněte.
Dřezy a umyvadla: Rovnoměrně naneste na čištěný povrch, přibližně po 5 minutách dobře opláchněte.
Bělení prádla: Rozpusťte 50 ml bělidla v 10 l studené vody, přidejte prádlo, nechte namočené přibližně 45 minut a poté důkladně vymáchejte. Pokud necháváte prádlo namočené přes noc, použijte 25 ml bělidla na 10 l studené vody.
Dodatečné informace: Obsah nepřemisťujte do jiné nádoby, neodstraňujte etiketu. Nepoužívejte na kovové. lakované a smaltované povrchy. Nepoužívejte ke sterilizaci lahviček používaných na krmení kojenců. Nepoužívejte na vlněné, hedvábné a syntetické materiály - dodržujte pokyny výrobce. Zameze vylití výrobku na nábytek, textilie a koberce - mohlo by dojít k jejich poškození; v případě vylití výrobku povrch ihned opláchněte čistou vodou. Po použití si opláchněte a osušte ruce. Používejte v dobře větraných prostorách.

Skladování

Uchovávejte v dobře uzavřeném původním obalu ve svislé poloze na chladném a temném místě.

Název a Sídlo

Adresa distributora

Tesco Stores ČR, a.s.
Vršovická 1527/68b
100 00 Praha 10

Kontaktní informace

Tesco Stores ČR, a.s.
Vršovická 1527/68b
100 00 Praha 10
Infolinka: 800 222 555
www.detergentinfo.com

Balení

Informace o recyklaci

Obal - Plast - Běžně recyklovaný

Jiný text o recyklaci

Odstraňte obsah/obal v souladu s místními požadavky na nakládání s odpadem

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 750

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Mililitry

Průměrný rozměr

Průměrná míra (e)

Bezpečnostní pokyny

ŽíravýNebezpečný pro životní prostředí
Nebezpečí

NEBEZPEČÍ

Bělidlo se svěží vůní.
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Uchovávejte pouze v původním obalu. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám. Uniklý produkt seberte. Skladujte uzamčené.
Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky, Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

Upozornění: Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Pokud symptomy přetrvávají nebo v případě pochybností vždy přivolejte lékaře. ZABRAŇTE požití nepovolanou osobou. V případě polití nebo zasažení kůže: Okamžitě odložte veškeré zašpiněné či kontaminované oblečení. Jestliže kontaminované místo je rozšířené a /nebo je poškozena kůže, je nutno vyhledat lékařské ošetření a postiženého převézt do nemocnice. V případě požití: Postiženému nepodáváme jídlo ani pití. Okamžitě přivolejte lékaře a ukažte mu štítek. V případě polití nebo zasažení očí: Okamžitě vyplachujte 15 minut čistou vodou při násilně zdvižených víčkách. Bez ohledu na počáteční příznaky, vyhledejte lékaře a ukažte mu etiketu. Aktivní složka: Chlornan sodný - 4,6 g/100 g při výrobě.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2019

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku