Kaput Likvidátor všeho zeleného porostu 100ml

Kaput Likvidátor všeho zeleného porostu 100ml
129,90
1 299,00/l

Popis produktu

Vlastnosti

Hubí veškerou zelenou vegetaci, Totální herbicid

Marketing produktu

Postřikový herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů na orné půdě a k likvidaci nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě.

Přípravek na ochranu rostlin - balení pro neprofesionální použití

Další informace

Držitel rozhodnutí o povolení:
LOVELA Terezín s.r.o., Budínek 86, 263 01 Svaté Pole

Registrační číslo SRS: 3915-6

Balení a objem: 1x100 ml PE láhev v kartónové krabičce s odměrkou.

Složení

Účinná látka:, Glyfosát 360 g/l t.j. N-(fosfonomethyl)glycin

Skladování a použití

Příprava a použití

100 ml poslouží k přípravě 2 až 6 litrů aplikační kapaliny a ošetří až 300m² plochy.

Příklady použití: na zahrádkách, u chalup a chat proti zarůstání chodníčků a cest, k odstranění nežádoucího porostu u plotů, zídek a stěn, proti všem druhům plevelů po celé období vegetace, k odstranění nežádoucích keřů a dřevin.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Skladování

Doba použitelnosti výrobku:
Při správném způsobu skladování v původních neporušených obalech 2 roky od data výroby.

Název a Sídlo

Adresa výrobce

ADAMA Deutschland GmbH.
Edmund-Rumpler-Strasse 6
51149 Köln
Německo

Adresa distributora

LOVELA Terezín s.r.o.
provozovna 28 října 62
411 55 Terezín

Kontaktní informace

LOVELA Terezín s.r.o.
provozovna 28 října 62
411 55 Terezín
Tel.: 416 782 224
Internet: www.lovela.cz

Balení

Jiný text o recyklaci

P501: Odstraňte obsah/obal v souladu s platnými předpisy tak, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí.

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 100

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Mililitry

Bezpečnostní pokyny

Prázdné obaly od přípravku se nesmějí znovu používat k jakémukoliv účelu.

První pomoc
Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety/štítku/příbalového letáku.

První pomoc při nadýchání aerosolu při aplikaci: Přerušte expozici a zajistěte tělesný i duševní klid. Nenechte prochladnout. Přetrvávají-li dýchací potíže, vyhledejte lékařskou pomoc.

První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou, pokožku dobře opláchněte.

První pomoc při zasažení očí: Vyplachujte po dobu alespoň 10-15 velkým množstvím vlahé tekoucí čisté vody při násilím otevřených víčkách. Přetrvávají-li příznaky (zarudnutí, pálení) zajistěte odborné lékařské ošetření.

První pomoc při náhodném požití: Vypláchněte ústa vodou, nevyvolávejte zvracení. Při potížích vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte etiketu/štítek popř. obal přípravku.

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený pracoval, a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i event. následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
EUH 401: Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody/zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).
Spe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5m od okraje ošetřovaného pozemku.
OP II.st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II.stupně zdrojů povrchové vody.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2016

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku