Bofix Přípravek k hubení dvouděložných plevelů 50ml

Bofix Přípravek k hubení dvouděložných plevelů 50ml
149,90
2 998,00/l

Popis produktu

Vlastnosti

Selektivní herbicid

Marketing produktu

Postřikový herbicid ve formě mikronizované suspoemulze k hubení dvouděložných jednoletých a vytrvalých plevelů v trávnících.
Herbicidní přípravek pro okrasné trávníky s výbornou účinností na svízel přítulu, ptačinec žabinec, starček obecný, smetanku lékařskou, pohanku svlačcovitou, hluchavky, kopřivy, šťovíky, pomněnku rolní, penízek rolní, kokošku pastuší tobolku, svlačec rolní, lebedu rozkladitou, merlíky, pcháč oset a další dvouděložné plevele.

Přípravek na ochranu rostlin - balení pro neprofesionální použití

Další informace

Držitel rozhodnutí o povolení:
LOVELA Terezín s.r.o., Budínek 86, 263 01 Svaté Pole

Registrační číslo: 4105-4

Objem a balení: 50 ml PET lahev

Složení

Účinná látka:, Klopyralid (ve formě monoethanolaminu) 20 g/l t.j. 3,6 dichlorpyridin-2-karboxylová kyselina (monoethanolamonná sůl), Fluroxypyr (ve formě meptylu) 40 g/l t.j. (RS)-1-methylheptyl 4-amino-3,5-dichlor-6-fluor-2-piridyloxyacetát, MCPA (ve formě draselné soli) 200 g/l t.j. 2-(4-chlor-2-methylfenoxy) octová kyselina (draselná sůl), Další obsažené nebezpečné látky:, Uhlovodíky, C10, Aromáty, < 1% naftalenu > 10 - < 20 % alkoholy, C12-15, Ethoxylované > 10 - < 20 % (2-methoxymethylethoxy) propanol < 5 % poly(oxy- 1,2-ethanediyl), Alfasulfo-omega-(dodecyloxy)-, Amonná sůl <5% 4-chlor-o-kresol <1% naftalen <1 %

Skladování a použití

Příprava a použití

50 ml poslouží k přípravě 5 litrů aplikační kapaliny a ošetří až 125m² plochy.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Skladování

Doba použitelnosti:
Při správném skladování v původních neporušených obalech je doba použitelnosti přípravku 2 roky od data výroby.

Název a Sídlo

Adresa výrobce

Dow AgroSciences LLC
9330 Zionsville Rood
46268 Indianpolis
Indiana
USA

Adresa distributora

LOVELA Terezín s.r.o.
provozovna 28 října 62
411 55 Terezín

Kontaktní informace

LOVELA Terezín s.r.o.
provozovna 28 října 62
411 55 Terezín
Tel.: 416 782 224
Internet: www.lovela.cz

Balení

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 50

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Mililitry

Bezpečnostní pokyny

Symboly nebezpečíNebezpečný pro životní prostředí
Varování

Obal přípravku se nesmí znovu použít k jakémukoliv účelu.

První pomoc
Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety/štítku/příbalového letáku.
Při nadýchání aerosolu při aplikaci: Přerušte expozici a zajistěte tělesný i duševní klid.
Při zasažení kůže: Odložte potřísněný oděv. Kůži umyjte velkým množstvím pokud možno vlažné vody popř. mýdlem nebo jiným vhodným mycím prostředkem. Při potížích vyhledejte lékařskou pomoc.
Při zasažení očí: Promývejte oči velkým množstvím tekoucí vody nejméně 15 minut při násilném otevření očních víček. Při přetrvávajícím dráždění vyhledejte lékařskou pomoc.
Při náhodném požití: Vypláchněte ústa vodou, nevyvolávejte zvracení. Při potížích vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte etiketu/štítek popř. obal přípravku. V případě potřeby lze další postup při první pomoci konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Varování
H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P280: Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky , jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
SP1: Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem/Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody. / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest. OP II.st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II.stupně zdrojů povrchové vody. Spe1: Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku clopyralid, vícekrát než jednou za dva roky na stejném pozemku. Spe1: Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku clopyralid v podzimním období. Spe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě. Spe3: Za účelem necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 10 m od okraje ošetřovaného pozemku. Nebezpečný pro necílové rostliny. Pravidelná práce s přípravkem je nevhodná pro alergické osoby, protože obsahuje senzibilující látku. EUH 401: Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví životní prostředí.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2016

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku