Floria Travin Trávníkové hnojivo s účinkem proti plevelům 800g

Floria Travin Trávníkové hnojivo s účinkem proti plevelům 800g
134,90
168,62/kg

Popis produktu

Vlastnosti

Šetrný pro domácí mazlíčky, Ničí plevele, Herbicidy, hnojivo, zeolit, Balení pro neprofesionální uživatele, 3 v 1:, - likviduje plevele, obsahuje 2 účinné herbicidní látky, - rychlý hnojivý účinek, - provzdušňuje půdu, Vlastnosti TRAVINU:, okamžitý účinek hnojiva, likviduje drobné plevele, provzdušňuje půdu

Marketing produktu

Působení: Přípravek obsahuje vyvážené množství dusíku, fosforu, draslíku, hořčíku a stopových prvků s optimálním množstvím 2 herbicidů. Rozpustné látky, obsažené v přípravku TRAVIN®, výživné látky a herbicidy se postupně uvolňují mírnými vodními srážkami a do rostlin pronikají hlavně prostřednictvím kořenů.
Minerální složka zaručuje velmi dobrou výživu trávníku, poměr dusík-fosfor-draslík-hořčík je 14, 1 - 3,8 - 5,1 - 1,4 %. Přítomnost zeolitového substrátu vzhledem ke svým absorbčním schopnostem zaručuje rovnoměrné a pravidelné přijímání živin a ochranářských látek v dané lokalitě, dále zlepšuje vodní režim, strukturu půdy a optimalizuje pH.

Spektrum účinnosti:
Plevele citlivé: svízel přítula, ptačinec žabinec, opletka obecná, šťovík kadeřavý, konopice napuchlá, svlačec rolní, pcháč oset, rmeny, plevele heřmánkovité, kopretina osenní, turan kanadský, lopuch, podběl lékařský, chrpa modrák, slunečnice-výdrol, regenerující vojtěška setá, pampeliška lékařská, sedmikráska chudobka.
Plevele méně citlivé: tetlucha kozí pysk, mrkvous obecný, rdesna.

Marketing značky

FLORIA® - Pěstování pro radost a bez námahy.

AGRO CS
Dělejte s námi svět krásnější.

Přípravek na ochranu rostlin, kombinovaný granulovaný přípravek (GR) pro výživu a udržování trávníků v bezplevelném stavu.

Další informace

Funkce přípravku: herbicid.

Držitel rozhodnutí o povolení: AGRO CS a.p., č.p. 265, 552 03 Říkov, Tel. 491 457 111
Číslo povolení: 4229 - 8
Způsob balení: PP dóza s obsahem 0,8 kg přípravku.

800 g = 27 m²

Složení

Účinné látky:, klopyralid: 0,8 g/kg (0,08 % hm.) , ve formě olaminu 1,05 g/kg, fluoroxypyr: 0,67 g/kg (0,067 % hm.), ve formě meptylu 0,96 g/kg

Skladování a použití

Příprava a použití

Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

SP 1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod / zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).
SPe1 za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku klopyralid, v podzimním období. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II, stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.
Při aplikaci přípravku nesmí dojít k zasažení vodních ploch z důvodu rizika pro vodní organismy.

Doba použitelnosti přípravku:
V případě dodržení podmínek skladování (viz. odstavec Skladování) 3 roky od data výroby. Přípravek, u něhož prošla doba použitelnosti, lze uvádět na trh po dobu 1 roku, jestliže se prokáže na základě analýzy odpovídajícího vzorku, že se jeho chemické a fyzikální vlastnosti shodují s vlastnostmi, na jejichž základě bylo uděleno povolení. Laboratorní rozbory přípravku pro tento účel zajistí vlastník přípravku u akreditované laboratoře a prodlouženou dobu použitelnosti je povinen vyznačit na obalu přípravku.

Návod k použití:
1) Plodina, oblast použití - 2) Škodlivý organismus, jiný účel použití - Dávkování, mísitelnost - OL - Poznámka 1) k plodině, 2) k ŠO
trávníky - plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé - 30 g/ m² (800 g / 27 m²) - 35 - 1) od: 14 BBCH, 2) do 12 BBCH
OL (ochranná lhůta ) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a zkrmováním. Dávka 30 g/ m² se vztahuje k dělitelným balením, dávka 800 g/27 m² je určena pro jednorázové balení 800 g.

Vysvětlení růstových fází (viz poslední sloupec tabulky nahoře)
Růstová fáze plodiny v době aplikace: od BBCH, tj. listy, po dosažení této růstové fáze trávníku aplikujte - dní před sečením - delší časový úsek je nutné dodržet při hubení vytrvalých plevelů
Růstové fáze plevelů: max. BBCH 12, tj. 2 pravé listy

Maximální počet aplikací:
1x za rok, optimálně květen, červen, ne na podzim. Přípravek se aplikuje rovnoměrným rozhozem. Předpokladem účinnosti přípravku je jeho aktivace např. srážkami. Nepoužívejte v jakkoli poškozených či oslabených porostech. Neaplikujte přípravek do 2 dnů po sečení trávníku! Druhové a odrůdové složení všech typů trávníku z hlediska možné fytotoxicity přípravku konzultujte s držitelem povolení. V případě, že trávník obsahuje jako požadovanou složku dvouděložné rostliny, je nutná konzultace rizika fytotoxicity s držitelem povolení. Použití přípravku v golfových trávnících konzultujte s držitelem povolení. Pěstování následných plodin bez omezení. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Aplikační poznámky: 1 m² plochy trávníku se rovnoměrně posype 30 gramy přípravku TRAVIN. K dávkování použijte přiloženou odměrku, která vrchovatá a zarovnaná obsahuje 30 g přípravku. Odměrka není součástí jednorázového balení 0,8 kg, které je opatřeno aplikátorem. Optimální doba použití je v době rané vegetace (duben - červen), jinak lze TRAVIN použít po celou dobu vegetace (mimo podzim) podle potřeby daného typu trávníku, ročního období a míry zaplevelení. Neaplikujte v blízkosti betonových dlaždic a obrubníků, při zasažení by mohlo dojít k jejich nevratnému znečištění! Výživné látky jsou optimálně z přípravku uvolňovány působením vody z mírných dešťových srážek nebo mírné zálivky. Větší část živin se z přípravku TRAVIN® uvolní po postupném spadu asi 20 - 30 mm vodních srážek, obvykle za 1 - 2 týdny. Zbývající množství živin se z přípravku uvolní po postupném spadu dalších 20 - 30 mm mírných vodních srážek. Nadměrné vodní srážky a nadměrná zálivka trávníků nejsou prospěšné pro efektivní transport živin z přípravku TRAVIN® do kořenů rostlin.
Oba herbicidy se z přípravku TRAVIN® také optimálně uvolňují mírným deštěm nebo mírnou zálivkou. Účinná látka klopyralid vystupuje z přípravku TRAVIN® rychleji a působí ihned, kdežto druhá herbicidní látka fluroxypyl se uvolňuje výrazně pomaleji a dlouhodoběji. Oba herbicidy se ve své účinnosti dobře doplňují.
Účinek přípravku na plevele se projeví cca 7 - 14 dní po aplikaci a mírných vodních srážkách. Vzhledem k mechanismu účinku je nejlepší účinnosti dosahováno na vzcházející plevele.

Osobní ochranné prostředky při manipulaci s přípravkem a při aplikaci:
Ochrana dýchacích orgánů není nutná. Ochrana rukou ochranné rukavice. Ochrana očí a obličeje není nutná. Ochrana těla ochranný oděv. Dodatečná ochrana hlavy: není nutná. Dodatečná ochrana nohou: ochranná obuv (s ohledem na práci v nezemědělském terénu). Společný údaj k OOPP: poškozené OOPP (např. protržené rukavice) je nutné urychleně vyměnit.
Při práci i po ní, až do odložení osobních ochranných prostředků a do důkladného umytí nejezte, nepijte a nekuřte. Ochranný oděv vyperte, resp. důkladně očistěte, které nelze prát. Po uplynutí ochranné lhůty lze trávu zkrmovat domácími zvířaty. Během ochranné lhůty je nutno zamezit vstupu domácích zvířat, která požírají nebo olizují travní porost.

Skladování

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech na suchých a větratelných místech při teplotách od +5°C do +30°C odděleně od potravin, nápojů a krmiv, hnojiv, dezinfikačních prostředků a obalů od těchto látek. Chránit před mrazem, vlhkem a přímým slunečním svitem.

Název a Sídlo

Adresa výrobce

AGRO CS a.s.
provozovna Bezděkov 13
535 01 Přelouč

Adresa distributora

AGRO CS a.s.
čp. 265
552 03 Říkov

Kontaktní informace

AGRO CS a.s.
Říkov čp. 265
552 03 Česká Skalice
Tel.: 466 972 292
www.floria.cz

Balení

Jiný text o recyklaci

Likvidace obalů, nepoužitelných zbytků: Prázdné obaly od přípravku se nesmí použít k jakémukoliv účelu. Prázdné obaly od přípravku a případné nepoužitelné zbytky (vždy v původním obalu) se likvidují jako nebezpečný odpad, např. uložením do vyčleněných kontejnerů na místech vyhrazených k tomuto účelu obecními nebo městskými úřady.

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 800

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Gramy

Bezpečnostní pokyny

Pozor!
Chraňte přípravek před vlhkostí! Samolepku vracejte na suché a nezaprášené víčko!

Informace o první pomoci při zasažení člověka přípravkem
Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností kontaktujte lékaře.
První pomoc při nadýchání: Přerušte práci. Přejděte mimo ošetřovanou oblast.
První pomoc při zasažení kůže: Umyjte se pokud možno teplou vodou a mýdlem.
První pomoc při zasažení očí: Vyplachujte oči velkým množstvím vlahé čisté vody a současně odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zklikvidovat.
První pomoc při náhodném požití: Ústa vypláchněte vodou; nevyvolávejte zvracení. Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo, poskytněte mu informace ze štítku, etikety nebo příbalového letáku a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.
Uchovávejte mimo dosah dětí.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2016

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku