Prost Fast K 250ml

Prost Fast K 250ml
69,90
279,60/l

Popis produktu

Vlastnosti

Chrání okrasné rostliny a neplodící dřeviny v bytech a zahrádkách, Účlnný proti mšicím, housenkám, broukům a plošticím

Marketing produktu

Plodina - okrasné rostliny, ovocné dřeviny neplodící
Škodlivý organismus - mšice, housenky, brouci, ploštice
OL - ochranná lhůta - 1 den.

Insekticid na hubení mšic a jiného savého a žravého hmyzu na zahradách, v bytech, sklenících. Kapalina bez ředění k aplikaci (AL). Účinná látka: Deltamethrin 0,06 g/l tj. (S)-alfa-kyano-3-fenoxybenzyl(1R, 3R)-3-(2,2- dibromvinyl)-2,2-dimethylcyklopropankarboxylát.

Další popis

Přípravek, u něhož prošla doba použitelnosti, lze uvádět na trh po dobu 1 roku, jestliže se prokáže na základě analýzy odpovídajícího vzorku, že se jeho chemické a fyzikální vlastnosti shodují s vlastnostmi, na jejichž základě bylo uděleno povolení. Laboratorní rozbory přípravku pro tento účel zajistí vlastník přípravku u akreditované laboratoře a prodlouženou dobu použitelnosti je povinen vyznačit na obalu přípravku.

Přípravek na ochranu rostlin.

Další informace

Balení pro neprofesionální použití.
Balení: Typ: lahev materiál HDPE BB29, objem náplně 250 ml.

Skladování a použití

Příprava a použití

Návod k použití: Před použitím důkladně protřepejte. Nastavte trysku rozprašovače do otevřené polohy. Vlastní ošetření provádějte ze vzdálenosti asi 25 cm. Aplikaci přípravku provést při výskytu škůdce. Postřik ukončíme při dokonalém ovlhčení, nejpozději při počínajícím skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin. Neošetřovat při přímém slunečním svitu, za vysokých teplot, při dešti a za květu. Před použitím si přečtěte přiložené pokyny. Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin.
Při ošetřovaní okrasných rostlin a neplodících ovocných dřevin na zahrádkách:
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob.

Osobní ochranné pracovní prostředky při aplikaci:
Ochrana dýchacích orgánů: není nutná. Ochrana rukou: gumové nebo plastové nepoškozené rukavice. Ochrana očí a obličeje: ochranné brýle (EN 166). Ochrana těla: celkový pracovní/ochranný oděv z textilního materiálu (popř. při aplikaci ve výškách nepromokavý plášt s kapucí nebo turistická pláštěnka). Dodatečná ochrana hlavy: není nutná. Dodatečná ochrana nohou: pracovní nebo ochranná obuv, např. gumové nebo plastové holínky ( s ohledem na práci v zahrádkářském terénu). Po skončení práce, až do odložení pracovního oděvu a dalších OOPP a do důkladného umytí, nejezte, nepijte a nekuřte. Pracovní oděv a OOPP a do důkladného umytí, nejezte, nepijte a nekuřte. Pracovní oděv a OOPP před dalším použitím vyperte, resp. očistěte (ty OOPP, které nelze prát, důkladně očistěte/umyjte alespoň teplou vodou a mýdlem/pracím práškem).

Skladování

24 měsíců od data výroby při skladování v originálních obalech při teplotě +5 až +30°C.

Název a Sídlo

Adresa výrobce

Prost a.s.
Třebíčská 979
675 71 Náměšť nad Oslavou
s použitím přípravku firmy Bayer AG

Adresa distributora

Prost a.s.
Třebíčská 979
675 71 Náměšť nad Oslavou
s použitím přípravku firmy Bayer AG

Kontaktní informace

Prost a.s.
Třebíčská 979
675 71 Náměšť nad Oslavou
s použitím přípravku firmy Bayer AG
Tel./fax: 568 620 158
www.prost.as

Balení

Informace o recyklaci

Láhev - Plast - Běžně recyklovaný

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 250

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Mililitry

Bezpečnostní pokyny

Nebezpečný pro životní prostředí
Varování

Pokyny pro první pomoc
Všeobecné pokyny: Opusťte prostor, kde se s přípravkem pracuje. Odstraňte potřísněný oděv. Při nadýchání aerosolu při aplikaci: Přerušte expozici, zajistěte tělesný i duševní klid. Ihned vyhledejte lékařskou pomoc. Při zasažení kůže: Odstraňte kontaminovaný oděv. Zasažená místa omývejte vodou a mýdlem (min. 15 minut). Ošetřete pokožku krémem s vitaminem E. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékařské ošetření. Teplá voda může zvýšit subjektivní pocit dráždění, není to však příznak systémové otravy. Při zasažení očí: Oči ihned vymývejte proudem vody i pod víčky po dobu minimálně 15 minut (p prvních minutách vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou používány). Teplá voda může zvýšit subjektivní pocit dráždění, není to však příznak systémové otravy. Vyhledejte lékařské ošetření, pokud dráždění přetrvává. Při požití: Vypláchněte ústa vodou, podejte malé množství vody k napití. Nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte ihned lékařské ošetření.
Vždy ukažte lékaři etiketu nebo bezpečnostní list a informujte o poskytnuté první pomoci.
V případě potřeby lze další postup konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.
Upozornění: Tento přípravek obsahuje syntetický pyrethroid, nezaměnit s otravou karbamáty nebo organofosfáty.
Nebezpečná látka v přípravku, na základě které byl přípravek klasifikován podle nař. (ES) č. 1272/2008: Deltamethrin CAS: 52918-63.

VAROVÁNÍ
H 400 VYSOCE TOXICKÝ PRO VODNÍ ORGANISMY.
H 410 TOXICKÝ PRO VODNÍ ORGANISMY S DLOUHODOBÝMI ÚČINKY.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P220 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P280 Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. EUH 401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí. SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod. Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest. Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.
Přípravek je dodáván s mechanickým postřikovačem nebo se zátkou jako náhradní náplň. Výměna se provádí pootočením zátky nebo rozprašovače o 90° doleva a uvolněním, nasazení postřikovače se provádí opačným postupem.
Přípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod. Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, necílových členovců, (kromě včel), půdních mikroorganismů, půdních makroorganismů a necílových rostlin.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2016

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku