Prost Fast M přípravek na ochranu rostlin 500ml

Prost Fast M přípravek na ochranu rostlin 500ml
119,90
239,80/l

Popis produktu

Vlastnosti

Určený k hubení savého a žravého hmyzu na zahrádkách, Účinný proti mandelinkám, mšicím, housenkám, dřepčíkům, květopasi jahodníkovému aj.

Marketing produktu

FAST M
Insekticid na hubení mandelinky bramborové, mšic a jiného savého a žravého hmyzu na zahradách, v bytech, sklenících. Kapalina bez ředění k aplikaci (AL).

Přípravek na ochranu rostlin. Balení pro neprofesionální použití

Další informace

Držitel registrace, výrobce přípravku, balí a dodává:
PROST a.s., Třebíčská 979, 675 71 Náměšť nad Oslavou, s použitím přípravku firmy Bayer AG.
Registrační číslo: 1545 - 1
Balení: Typ: lahev materiál HDPE BB29, objem náplně 500 ml
Datum výroby, číslo šarže: viz obal

Složení

Účinná látka:, Deltamethrin 0,12 g/l tj. (S)-alfa-kyano-3-fenoxybenzyl(1R,3R)-3-(2,2-dibromvinyl)-2,2-dimethylcyklopropankarboxylát

Skladování a použití

Příprava a použití

Přípravek je dodáván s mechanickým postřikovačem nebo se zátkou jako náhradní náplň. Výměna se provádí pootočením zátky nebo rozprašovače o 90° doleva a uvolněním, nasazení postřikovače se provádí opačným postupem.

1) Plodina, oblast použití / 2) Škodlivý organismus, jiný účel použití / OL / Poznámka
brambor, rajče / mandelinka bramborová, mšice / 14 / 2) larvální stupeň L1, larvální stupeň L2
jahodník / květopas jahodníkový / AT / 1) do rozkvětu
zelenina brukvovitá / housenky, dřepčíci, pilatky, krytonosec čtyřzubý, krytonosec řepkový / 7 /
jádroviny, peckoviny mimo meruňku a broskvoň / saví škůdci, žraví škůdci / 28 /
okrasné rostliny, neplodící ovocné dřeviny / saví škůdci, žraví škůdci /

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní nebo jde o způsob použití nebo určení, které stanovení ochranné lhůty nevyžadují.

Návod k použití: Před použitím důkladně protřepejte. Nastavte trysku rozprašovače do otevřené polohy. Vlastní ošetření provádějte ze vzdálenosti asi 25 cm. U mandelinky bramborové - aplikaci provádět na nejmladší stadia larev (L1 a L2). U květopasa jahodníkového - aplikaci provést do rozkvětu. U ostatních škůdců - aplikaci provést při výskytu. Postřik ukončíme při dokonalém ovlhčení, nejpozději při počínajícím skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin. Neošetřovat při přímém slunečním svitu, za vysokých teplot, při dešti a za květu. Před použitím si přečtěte přiložené pokyny. Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin.

Při ošetřování okrasných rostlin a neplodících ovocných dřevin na zahrádkách:
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob.

Skladování

Minimální doba použitelnosti přípravku:
24 měsíců od data výroby při skladování v originálních obalech při teplotě + 5 až + 30 °C.

Název a Sídlo

Adresa výrobce

PROST a.s.
Třebíčská 979
675 71 Náměšť nad Oslavou

Kontaktní informace

PROST a.s.
Třebíčská 979
675 71 Náměšť nad Oslavou
Tel./Fax: 568 620 158
www.prost.as

Balení

Jiný text o recyklaci

Likvidace obalu: Aplikační kapalinu spotřebujte beze zbytku. Prázdné obaly řádně vypláchnout a předat oprávněné osobě k likvidaci. Obaly nepoužívat opakovaně.

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 500

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Mililitry

Bezpečnostní pokyny

Nebezpečný pro životní prostředí
Varování

Nebezpečná látka v přípravku, na základě které byl přípravek klasifikován podle nař. (ES) č. 1272/2008: Detamethrin CAS: 52918-63

VAROVÁNÍ
H 400 VYSOCE TOXICKÝ PRO VODNÍ ORGANISMY.
H 410 TOXICKÝ PRO VODNÍ ORGANISMY S DLOUHODOBÝMI ÚČINKY.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P220 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.
P 262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P 270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P280 Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
EUH 401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod. Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest.

Přípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod. Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, necílových členovců (kromě včel), půdních mikroorganismů, půdních makroorganismů a necílových rostlin.

Přípravek, u něhož prošla doba použitelnosti, lze uvádět na trh po dobu 1 roku, jestliže se prokáže na základě analýzy odpovídajícího vzorku, že se jeho chemické a fyzikální vlastnosti shodují s vlastnostmi, na jejichž základě bylo uděleno povolení. Laboratorní rozbory přípravku pro tento účel zajistí vlastník přípravku u akreditované laboratoře a prodlouženou dobu použitelnosti je povinen vyznačit na obalu přípravku.

Osobní ochranné pracovní prostředky při aplikaci: Ochrana dýchacích orgánů: není nutná. Ochrana rukou: gumové nebo plastové nepoškozené rukavice. Ochrana očí a obličeje: ochranné brýle (EN 166). Ochrana těla: celkový pracovní/ochranný oděv z textilního materiálu (popř. při aplikaci ve výškách nepromokavý plášť s kapucí nebo turistická pláštěnka). Dodatečná ochrana hlavy není nutná. Dodatečná ochrana nohou: pracovní nebo ochranná obuv, např. gumové nebo plastové holínky (s ohledem na práci v zahrádkářském terénu) Po skončení práce, ž do odložení pracovního oděvu a dalších OOPP s do důkladného umytí, nejezte, nepijte a nekuřte. Pracovní oděv a OOPP před dalším použitím vyperte, resp. očistěte (ty OOPP, které nelze prát, důkladně očistěte/umyjte alespoň teplou vodou a mýdlem/pracím práškem).

Pokyny pro první pomoc
Všeobecné pokyny: Všeobecné pokyny: Opusťte prostor, kde se s přípravkem pracuje. Odstraňte potřísněný oděv.
Při nadýchání aerosolu při aplikaci: Přerušte expozici, zajistěte tělesný i duševní klid. Ihned vyhledejte lékařskou pomoc. Při zasažení kůže: Odstraňte kontaminovaný oděv. Zasažená místa omývejte vodou a mýdlem (min. 15 minut). Ošetřete pokožku krémem s vitaminem E. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékařské ošetření. Teplá voda může zvýšit subjektivní pocit podráždění, není to však příznak systémové otravy. Při zasažení očí: Oči ihned vymývejte proudem vody i pod víčky po dobu minimálně 15 minut (po prvních 5 minutách vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou používány). Teplá voda může zvýšit subjektivní pocit podráždění, není to však příznak systémové otravy. Vyhledejte lékařské ošetření, pokud dráždění přetrvává. Při požití: Vypláchněte ústa vodou, podejte malé množství vody k napití. Nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte ihned lékařské ošetření.
Vždy ukažte lékaři etiketu nebo bezpečnostní list a informujte o poskytnuté první pomoci. V případě pomoci lze další postup konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo224 915 402.

Upozornění: Tento přípravek obsahuje syntetický pyrethroid, nezaměnit s otravou karbamáty nebo organofosfáty.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2016

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku