Nohel Garden Garmetrin mravenci

Nohel Garden Garmetrin mravenci
99,90
199,80/l

Popis produktu

Kapalný insekticidní přípravek proti mravencům

Další informace

Číslo oznámení: MZDR 40526/2010/SOZ

Složení

Účinné látky:, Tetramethrin 0,6 g/kg (CAS 7696-12-0), Permethrin 1,2 g/kg (CAS 52645-53-1)

Skladování a použití

Příprava a použití

Návod k použití: Garmetrin lze použít v domácnostech ale i venku na balkónech, terasách, chodnících atd. Aplikujte ze vzdálenosti 30-50 cm buď přímo na mravence nebo na povrchy, kde se v mravenci pohybují. Účinnost přípravku po zaschnutí je až 3 měsíce. Postřik opakujte po každém vyčištění povrchu nebo při dlouhotrvajících problémech každé 2-3 týdny.

Před použitím si přečtěte uvedené pokyny!

Skladování

Skladovat v suchu odděleně od potravin, nápojů a krmiv, při teplotách od 0°C do +40°C.

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby

Název a Sídlo

Adresa výrobce

Lovela Terezín s.r.o.
Budínek 86
263 01 Svaté Pole
provozovna: 28. října 62
411 55 Terezín

Kontaktní informace

Lovela Terezín s.r.o.
Budínek 86
263 01 Svaté Pole
provozovna: 28. října 62
411 55 Terezín
Tel: 416 782 224

Balení

Jiný text o recyklaci

Likvidace: Obal po důkladné vyprázdnění a vyčištění (alespoň 2x vodou) a znehodnocení, odevzdejte do separovaného sběru.

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 500

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Mililitry

Bezpečnostní pokyny

Nebezpečný pro životní prostředí
Varování

Varování:
H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260: Nevdechujte prach / dým / plyn / mlhu / páry / aerosoly.
P262: Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P301+P312: PŘI POTÍŽÍCH: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.
EUH208: Obsahuje permethrin. Může vyvolat alergickou reakci.

První pomoc:
Po kontaktu s očima: Oči důkladně vypláchnout velkým množstvím vody i pod očními víčky.
Po kontaktu s pokožkou: Silně znečištěné oblečení svléknout, pokožku důkladně omýt vodou a mýdlem.
Po vdechnutí: Při déle trvajícím vdechování odvést postiženého na čerstvý vzduch.
Po požití: Nevyvolávejte zvracení, vyhledejte lékařskou pomoc.
Vždy při nevolnosti nebo při přetrvávajících potížích vyhledat lékařskou pomoc.
Telefonní číslo pro mimořádné situace:
Klinika nemocí z povolání - Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, Tel: 224 919 293, 224 914 570 (nepřetržitě).

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2016

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku