Air Wick Fresh Infusions Tekutá náplň do elektrického přístroje vůně smoothie lesní ovoce 19ml

Air Wick Fresh Infusions Tekutá náplň do elektrického přístroje vůně smoothie lesní ovoce 19ml
76,90
76,90/Kus
Akce

Popis produktu

Marketing produktu

Až 75 dní vůně*
*Při používání 12 hodin denně při nejnižší úrovni intenzity parfému.

Tekutá náplň do elektrického přístroje

Další informace

Napětí: 220-240 V.

Informace o produktu

Loga třetí strany

Zelený bod

Původ

Vyrobeno v EU

Skladování a použití

Příprava a použití

Návod k použití. Podrobně si přečtěte pokyny pro bezpečné zacházení a předlékařskou první pomoc před použitím výrobku. Ponechte pro budoucí použití. 1. Odšroubujte uzávěr náplně. 2. Náhradní náplň držte ve svislé poloze a vložte hluboko do spodní části strojku, dokud neuslyšíte cvaknutí. 3. Vložte strojek s náplní do elektrické zásuvky. 4. Pro změnu intenzity uvolňování vůně, otočte kolečko na vrchní straně strojku. 5. Pro výměnu náplně, odpojte strojek z elektrické sítě. Stlačte strojek v přední části a opatrně vytáhněte náplň směrem dolů.

Skladování

Spotřebujte nejlépe do 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

Název a Sídlo

Adresa distributora

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r. o
Vinohradská 151
130 00 Praha 3

Kontaktní informace

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r. o
Vinohradská 151
130 00 Praha 3
tel: +420 234 147 096
consumers_cz@rb.com

Balení

Jiný text o recyklaci

Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy. Obal likvidujte do tříděného nebo komunálního odpadu.

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 19

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Mililitry

Průměrný rozměr

Průměrná míra (e)

Bezpečnostní pokyny

Hořlavý
Varování

VAROVÁNÍ
Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým možstvím vody a mýdla. Nebezpečné složky: cis-4-terc.butylcyklohexyl-acetát; ethyl-[2,3-epoxy-3-fenylbutyrát]; cineol; limonen. Obsahuje pin-2(3)-en; limonen; 3-p-kumenyl-2 methylpropionaldehyd; 3-methyl-4- (2,6,6-trimethyl-2-cyklohex-en-1-yl)-3-buten-2-on; pin-2(10)-en; Methoxy dicyklopentadien karbaldehyd; 1-(2,6,6-trimethyl-3-cyklohexen-1-yl)-2-buten-1-on; dimethylcyklohex-3-en-1- karbaldehyd (směs izomerů); 2,4-dimethylcyklohex-3-en-1-karbaldehyd. Může vyvolat alergickou reakci.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2016

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku