Cillit Bang Power & Fresh Breezy Lavender Garden tuhý WC blok 2 x 40g

39,90
19,95/Kus
Akce

Popis produktu

Tuhý WC blok

Složení

30 % a více aniontové povrchově aktivní látky, Méně než 5 % alifatické uhlovodíky, Parfém, Geraniol, Linalool, Citral, Coumarin, Alpha-isomethyl ionone

Informace o produktu

Loga třetí strany

Zelený bod

Skladování a použití

Příprava a použití

Návod k použití:
1. Rozstřihněte obal v místě vyznačeném tečkovanou čarou a vyjměte první blok. Další část ponechte zavřenou až do dalšího použití. 2. Pevně připevněte na okraj toaletní mísy, kde je proud vody nejsilnější. 3. Po vypotřebování jednotku vyhoďte do koše a vyměňte za novou.

Skladování

Spotřebujte nejlépe do 24 měsíců od data výroby na obale.

Název a Sídlo

Adresa distributora

Reckitt Benckiser (Czech Republic) spol. s r.o.
Vinohradská 151
130 00 Praha 3

Kontaktní informace

Reckitt Benckiser (Czech Republic) spol. s r.o.
Vinohradská 151
130 00 Praha 3
Tel.: +420 234 147 096
consumers_cz@rb.com

Balení

Jiný text o recyklaci

Odstraňte obsah/obal na místo určené obcí k ukládání odpadu, Obal likvidujte do tříděného odpadu

Počet jednotek (v balení)

Počet kusů - 2

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 40

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Gramy

Průměrný rozměr

Průměrná míra (e)

Bezpečnostní pokyny

Žíravý
Nebezpečí

Cillit Bang Power & Fresh tuhý WC blok - Breezy Lavender Garden

Pečlivě si prosím prostudujte vnitřní strany štítku, kde naleznete standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení (H a P věty).

NEBEZPEČÍ

Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečné složky: Sulfonové kyseliny, C14-16-alkanhydroxy a C14-16-alken, sodné soli; natrium-dodecylbenzensulfonát.
Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Obsahuje cineol; 2-methylundekanal; geraniol; hexyl-salicylát; 2,4-dimethylcyklohex-3-en-1-karbaldehyd; dodekanal; citral. Může vyvolat alergickou reakci.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2019

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku