Citra Čisticí prášek na nádobí 400g

Citra Čisticí prášek na nádobí 400g
44,90
112,25/kg

Popis produktu

Práškový čisticí prostředek na kuchyňské nádobí, vany, umyvadla, armatury a keramické obkladačky.

Složení

Abrazivní složky, Uhličitan sodný, <5% aniontové tenzidy, <5% mýdla, Vonná látka: limonene, citral, Barvivo

Skladování a použití

Příprava a použití

Návod na použití: Na čištěný povrch nanesete aktivní prášek a třením houbou nebo hadrem odstraňte nečistoty. Čištěný povrch potom opláchněte proudem čisté vody. Nepoužívejte na lakované plochy a plasty!

Název a Sídlo

Adresa výrobce

Tatrachema, výrobné družstvo Trnava, závod Šaštín - Stráže
Piesočná 723
908 41 Šaštín - Stráže
Slovenská republika

Adresa distributora

Tatrachema CZ spol s r.o. Hodonín
Brněnská ul. 48
695 01 Hodonín
Česká republika

Kontaktní informace

Tatrachema CZ spol s r.o. Hodonín
Brněnská ul. 48
695 01 Hodonín
Česká republika
Tel: 00420/ 518 624 518
www.tatrachema.com

Balení

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 400

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Gramy

Bezpečnostní pokyny

Symboly nebezpečí
Varování

Varování: Způsobuje vážné podráždění očí. Obsahuje d-limonen. Může vyvolat alergickou reakci.
Pokyny pro bezpečné nakládání: Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte prach. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.
Pokyny pro první pomoc:
PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa.
NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
PŘI VDECHNUTÍ: Přenesete osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachováni. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.
Pokyny pro zneškodnění: Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2019

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku