Fixinela Perfekt Kuchyně 500ml

Fixinela Perfekt Kuchyně 500ml
69,90
139,80/l

Popis produktu

Vlastnosti

Expert na mastnotu

Marketing produktu

● speciální čisticí prostředek na pečici trouby, grily a rošty.
● odstraňuje mastnotu připáleniny a organické nečistoty.

Čistí lepkavou špínu a připáleniny

Složení

Meně než 5 % aniontový tenzid, Meně než 5 % amfotemi tenzid, Meně než 5 % Na₂EDTA, Hydroxid sodný, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone

Skladování a použití

Příprava a použití

Návod na použití: Výrobek nastříkejte na znečistěné místo, rovnoměrně rozetřete, nechte působit 20 minut (při silném znečistění déle) a nakonec důkladně umyjte vodou.

Název a Sídlo

Adresa výrobce

Tatrachema, výrobné družstvo Trnava
Bulharská 40
917 02 Trnava
Slovenská republika

Adresa distributora

Tatrachema CZ spol. s r.o. Hodonín
Brněnská ul. 48
695 01 Hodonín
Česká republika

Kontaktní informace

Tatrachema CZ spol. s r.o. Hodonín
Brněnská ul. 48
695 01 Hodonín
Česká republika
Tel: 00420/ 518 624 518

Balení

Informace o recyklaci

Láhev - Plast - Běžně recyklovaný

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 500

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Mililitry

Bezpečnostní pokyny

Žíravý
Nebezpečí

Upozornění: Před použitím výrobku si přečtěte návod k použití. Před použitím výrobek protřepejte. Výrobek není vhodný na čištění hliníkových povrchů. Výrobek nepoužívejte na horké povrchy. Nepoužívejte společně s kyselými látkami a směsmi. Obsahuje: 2-ethylhexylsulfát sodný; hydroxid sodný; 1-propanaminium, 3-amino-N-(karboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8 - C18 a C18 - nenasycené acyl) deriváty, hydroxidy, vnitřní soli. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. EUH208 Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Pokyny pro bezpečné nakládání: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. První pomoc: P301+P330+P331 PŘI POUŽITÍ: Vyplachněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postíženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňujicí dýchání. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P305+P351+P338+P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. Pokyny k zneškodnění: P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2019

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku