Sifo čistič sifonů 500g

99,90
199,80/kg

Popis produktu

Vlastnosti

3x účinnější, Extra silné granule

Marketing produktu

Sifo je určen na čištění sifonů, umyvadel, výlevek, van, WC a kuchyňských dřezů. Rozpouští kuchyňské odpady, mastné usazeniny, vlasy.

Čistič sifonů

Skladování a použití

Příprava a použití

Návod na použití: do sifonu nasypte 50 - 100 g přípravku Sifo a zalijte 1/2 l vroucí vody. Nechte působit 30 minut a spláchněte větším množstvím vody. Při silnějším znečištění postup opakujte. Nepoužívejte na hliníkové potrubí.

Název a Sídlo

Adresa výrobce

TATRACHEMA
výrobné družstvo Trnava závod Šaštín-Stráže
Piesočná 723
908 41 Šaštín - Stráže
Slovenská republika

Adresa distributora

TATRACHEMA CZ spol. s r.o. Hodonín
Brněnská ul. 48
695 01 Hodonín
Česká republika

Kontaktní informace

TATRACHEMA CZ spol. s r.o. Hodonín
Brněnská ul. 48
695 01 Hodonín
Česká republika
tel.: 00420/ 518 624 518

Balení

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 500

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Gramy

Bezpečnostní pokyny

Žíravý
Nebezpečí

Nebezpečí

Upozornění: rozpouštění přípravku SIFO je provázeno bouřlivou reakcí, proto důkladně chraňte ruce a obličej před poleptáním. Obsahuje hydroxid sodný (EC 215-185-5).

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
P405 Skladujte uzamčené.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P260 Nevdechujte prach.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.
P280 Používejte gumové ochranné rukavice, uzavřené ochranné brýle nebo obličejový štít.
P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

První pomoc:
P301 + P330 + P331 + P310 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.č. 224915402) nebo lékaře.
P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
P305 + P351 + P338 + P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.č. 224915402) nebo lékaře.
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2019

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku