Luxon Krystalická soda 1kg

Luxon Krystalická soda 1kg
26,90
26,90/kg

Popis produktu

Vlastnosti

Zabraňuje tvorbě vodního kamene, Na změkčení vody, Na namáčení a praní velmi znečištěného prádla, Vhodná do automatických praček, Lehce a rychle rozpustná

Marketing produktu

Lehce a rychle rozpustná
- na změkčování vody.
- na namáčení silně znečištěných oděvů (montérky apod.).
- vhodná do automatických praček.
- zvyšuje účinnost pracího prášku.
- zabraňuje usazování vodního kamene.
- vhodná na proplachování pivních trubek.
- na úpravu pH v bazénech.

Složení

Uhličitan sodný dekahydrát (ES 207-838-8)

Skladování a použití

Příprava a použití

Návod na použití: Namáčeni: 60 - 80 gramů na 10 litrů vody. Praní ve středně tvrdé vodě: 7,5 g na 10 l vody. Praní ve velmi tvrdé vodě: 25 g na 10 l vody. Rovná polévková lžíce obsahuje cca 7,5 g sody.

Skladování

Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby.

Název a Sídlo

Adresa výrobce

TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava
závod Šaštín - Stráže
Piesočná 723
908 41 Šaštín - Stráže
Slovenská republika
tel: 00421 /33 5901 111
www.tatrachema.sk

Adresa distributora

TATRACHEMA CZ spol. s r.o. Hodonín
Brněnská ul. 48
695 01 Hodonín
Česká republika
tel.: 00420/ 518 624 518

Kontaktní informace

TATRACHEMA CZ spol. s r.o. Hodonín
Brněnská ul. 48
695 01 Hodonín
Česká republika
tel.: 00420/ 518 624 518

Balení

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 1

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Kilogramy

Bezpečnostní pokyny

Symboly nebezpečí
Varování

H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. P280 Používejte ochranné rukavice, uzavřené ochranné brýle nebo obličejový štít.
První pomoc: P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P301 + P330 + P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím mýdla a vody. P332 + P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2020

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku