Luxon Kalcinovaná soda prášková 300g

Luxon Kalcinovaná soda prášková 300g
19,90
66,33/kg

Popis produktu

Marketing produktu

• na změkčovaní vody
• na namáčení a praní silně znečištěného prádla
• na odmašťování
• zvyšuje účinnost pracího prášku
• zbraňuje tvorbě vodního kamene
• na úpravu pH v bazénech
• vhodná do automatických praček.

Kalcinovaná soda prášková

Složení

Uhličitan sodný (EC 207-838-8)

Skladování a použití

Příprava a použití

Namáčeni: 20 -30 g na 10 litrů vody. Praní ve středně tvrdé vodě: 2,5 g na 10 l vody. Praní ve velmi tvrdé vodě: 8 g na 10 litrů vody. Rovná kávová lžička obsahuje cca 2,5 g sody.

Název a Sídlo

Adresa výrobce

Tatrachema, výrobné družstvo Trnava, závod Šaštín-Stráže
Piesočná 723
908 41 Šaštín-Stráže
Slovenská republika

Adresa distributora

Tatrachema CZ s r.o. Hodonín
Brněnská ul. 48
695 01 Hodonín
Česká republika

Kontaktní informace

Tatrachema CZ s r.o. Hodonín
Brněnská ul. 48
695 01 Hodonín
Česká republika
Tel: 00420/ 518 624 518

Balení

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 300

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Gramy

Bezpečnostní pokyny

Symboly nebezpečí
Varování

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte prach.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.
P280 Používejte uzavřené ochranné brýle nebo obličejový štít.
První pomoc:
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 PŘETRVÁVÁ-LI PODRÁŽDĚNÍ OČÍ: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P301+P330 +P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2019

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku