Go For Expert Na trouby, grily a krby 750ml

Go For Expert Na trouby, grily a krby 750ml
39,90
53,20/l

Akce

Popis produktu

Vlastnosti

Odstraňuje připečené nečistoty, Účinně uvolňuje odolné černé spečené skvrny

Čisticí prostředek na trouby, grily a krby.

Složení

<5% hydroxid sodný, <5% hydroxid draselný, <5% neiontové povrchově aktivní látky, <5% aniontové povrchově aktivní látky, <5% amfoterní povrchově aktivní látky, <5% EDTA a její soli, <5% fosforečnany

Informace o produktu

Původ

Vyrobeno v Polsku

Skladování a použití

Příprava a použití

Návod na použití: Pěnu naneste přímo na znečištěné místo, několik minut počkejte a poté odstraňte nečistoty houbou nebo kartáčem. Po odstranění nečistot opláchněte velkým množstvím vody. V případě potřeby zopakujte. Před použitím protřepejte. Při manipulaci s výrobkem používejte ochranné rukavice a ochranné brýle, aby nedošlo ke kontaminaci. Výrobek nenanášejte na teplé povrchy ani na hliníkové nebo lakované povrchy. Pokud výrobek používáte na čištění domácích spotřebičů, vždy pečlivě dodržuje pokyny výrobce. Pokud si nejste jisti, doporučujeme vyzkoušet výrobek na malé ploše na nenápadném místě.

Skladování

Uchovávejte při teplotě od 10 °C do 40 °C. Chraňte před mrazem.

Název a Sídlo

Adresa distributora

Tesco Stores ČR a.s.
Vršovická 1527/68b
100 00 Praha 10

Kontaktní informace

Tesco Stores ČR a.s.
Vršovická 1527/68b
100 00 Praha 10
Infolinka 800 222 555

Balení

Jiný text o recyklaci

Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě nebezpečných odpadů v obci

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 750

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Mililitry

Bezpečnostní pokyny

Žíravý
Nebezpečí

NEBEZPEČÍ
Čisticí prostředek na trouby, grily a krby. Obsahuje hydroxid sodný; hydroxid draselný. Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním obalu. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2019

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku