4MAX Ocean Fresh čisticí prostředek na toalety 750ml

4MAX Ocean Fresh čisticí prostředek na toalety 750ml
29,90
39,87/l

Popis produktu

Vlastnosti

Odstraňuje vodní kámen a rez, Ideální složení kyselin automaticky odstraňuje nečistoty, Předchází tvorbě usazenin vodního kamene a rzi

Čisticí prostředek na toalety.

Složení

Méně než 5 %: neiontové povrchově aktivní látky, aniontové povrchově aktivní látky, parfémy

Informace o produktu

Původ

Vyrobeno v Polsku

Skladování a použití

Příprava a použití

Návod na použití: Gel rovnoměrně naneste pod okraj a na stěny záchodové mísy. Neřeďte. Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud necháte přípravek působit přibližně 10 minut. Poté spláchněte vodou. V případě odolné špíny postup zopakujte.

Doporučení: Nemíchejte s jinými čisticími prostředky, zejména s čisticími prostředky na bázi chlóru.

Skladování

Skladujte v původním obalu v chladu ve vzpřímené poloze odděleně od potravin. Chraňte před mrazem. Nevystavujte přímému a dlouhotrvajícímu slunečnímu záření. Spotřebujte do: 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

Název a Sídlo

Adresa distributora

Tesco Stores ČR a.s.
Vršovická 1527/68b
100 00 Praha 10

Kontaktní informace

Tesco Stores ČR a.s.
Vršovická 1527/68b
100 00 Praha 10
Infolinka 800 222 555

Balení

Informace o recyklaci

Obal - Plast - Běžně recyklovaný

Jiný text o recyklaci

Odstraňte obsah/obal na místě k tomu určeném v souladu s platnými předpisy

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 750

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Mililitry

Průměrný rozměr

Průměrná míra (e)

Bezpečnostní pokyny

Žíravý
Nebezpečí

NEBEZPEČÍ

Čisticí prostředek na toalety.
Obsahuje: kyselinu fosforečnou. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Skladujte uzamčené.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2016

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku