4MAX WC blok citrus 3 x 40g

4MAX WC blok citrus 3 x 40g
18,90
157,50/kg

Popis produktu

Další informace

Odstraňte obsah/obal ve schváleném sběrném místě.

Složení

30 % a více: aniontové povrchově aktivní látky, Méně než 5 %: neiontové povrchově aktivní látky, bělící činidla na bázi kyslíku, Parfémy, Limonene, Hexyl cinnamal, Citral

Informace o produktu

Loga třetí strany

Mobius Loop

Původ

Vyrobeno v Polsku

Skladování a použití

Příprava a použití

Návod na použití: Umístěte na toaletu zavěšením plastového držáku za okraj toalety. Přesvědčte se, že je výrobek bezpečně upevněn v místě, kudy protéká voda.

Skladování

Skladujte na chladném a suchém místě. Spotřebujte do: 2 let od data výroby na obale.

Název a Sídlo

Adresa distributora

Tesco Stores ČR a.s.
Vršovická 1527/68b
100 00 Praha 10
Infolinka: 800 222 555
www.tescodocuments.com

Kontaktní informace

Tesco Stores ČR a.s.
Vršovická 1527/68b
100 00 Praha 10
Infolinka: 800 222 555
www.tescodocuments.com

Balení

Počet jednotek (v balení)

Počet kusů - 3

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 40

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Gramy

Průměrný rozměr

Průměrná míra (e)

Bezpečnostní pokyny

Žíravý
Nebezpečí

NEBEZPEČÍ
WC blok - citrus. Obsahuje Benzensulfonová kyselina, C10-13-alkyl deriváty, sodné soli; Sulfonové kyseliny, C14-16-alkanhydroxy a C14-16-alken, sodné soli. Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Obsahuje Dipentene, Alfa-n-hexylcinnamicaldehyd. Může vyvolat alergickou reakci.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2020

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku