Go For Expert Čistič odpadu 1l

Go For Expert Čistič odpadu 1l
39,90
39,90/l

Popis produktu

Vlastnosti

Odstraňuje mastnotu, špínu, papír a vlasy

Gelový čistič odpadu.

Složení

< 5 % bělicí činidla na bázi chloru, neiontové povrchově aktivní látky, mýdlo, Parfémy

Skladování a použití

Příprava a použití

Návod na použití: Pozor! Otevírejte opatrně. Lijte opatrně a láhev přitom nemačkejte. Chcete-li láhev otevřít, zatlačte víčko dolů a otočte jím. ½ litru přípravku nalijte přímo do ucpaného odpadu. Po použití víčko ihned zavřete. Nepoužívejte zvon. Nechte 30 minut působit. V případě silného zanesení postup zopakujte a nechte přípravek působit přes noc. Propláchněte velkým množstvím vody. Nepoužívejte na hliník. Zabraňte delšímu styku s kompozitními materiály a přírodním kamenem.

Název a Sídlo

Adresa distributora

Tesco Stores ČR a.s.
Vršovická 1527/68b
100 00 Praha 10

Kontaktní informace

Tesco Stores ČR a.s.
Vršovická 1527/68b
100 00 Praha 10
Infolinka 800 222 555
www.tescodocuments.com

Balení

Informace o recyklaci

Obal - Plast - Běžně recyklovaný

Jiný text o recyklaci

Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů likvidace odpadů domácnosti

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 1

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Litry

Průměrný rozměr

Průměrná míra (e)

Bezpečnostní pokyny

ŽíravýNebezpečný pro životní prostředí
Nebezpečí

NEBEZPEČÍ
Gelový čistič odpadu. Obsahuje CHLORNAN SODNÝ, HYDROXID SODNÝ, Dimethyl(tetradecyl)aminoxid. Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Uchovávejte pouze v původním balení. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Uniklý produkt seberte. Skladujte uzamčené. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2019

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku