Woolite Gold Magnolia osvěžovač tkanin 300ml

Woolite Gold Magnolia osvěžovač tkanin 300ml

Tento produkt bude odstraněn z vaší objednávky

Tento produkt bude odstraněn z vaší objednávky

Popis produktu

Osvěžovač tkanin

Složení

Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, benzisothiazolinone, methylisothiazolinone, parfém, linalool

Informace o produktu

Loga třetí strany

A.I.S.E., Zelený bod

Původ

Vyrobeno v EU

Skladování a použití

Příprava a použití

Používejte na: trika, ručníky, košile, povlečení, šaty či sukně.

Použití produktu:
1. Přesunutím pojistky uvolněte rozprašovač.
2. Udržujte ve vzdálenosti 20 až 30 cm od povrchu, na který budete sprej aplikovat, látku poté povytahujte a uhlaďte a oblečení pověste.
3. Vůni aplikujte alespoň trojím stiskem rozprašovače ve směru od obličeje.
Proveďte zkoušku na skryté ploše oděvu.

Skladování

Spotřebujte do 2 let od data výroby na obale.

Název a Sídlo

Adresa distributora

Reckitt Benckiser (Czech Republic) spol. s r.o.
Vinohradská 151
130 00 Praha 3

Kontaktní informace

Reckitt Benckiser (Czech Republic) spol. s r.o.
Vinohradská 151
130 00 Praha 3
tel.: +420 234 147 096
consumers_cz@rb.com
www.rbeuroinfo.com

Balení

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 300

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Mililitry

Průměrný rozměr

Průměrná míra (e)

Bezpečnostní pokyny

Symboly nebezpečí
Nebezpečí

Woolite osvěžovač tkanin Gold Magnolia. VAROVÁNÍ. Způsobuje vážné podráždění očí. Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on+. Může vyvolat alergickou reakci. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. NENÍ URČENO PRO DĚTSKÉ OBLEČENÍ. Nestříkejte přímo na osoby nebo zvířata. Nenahrazuje správné hygienické návyky. Skladujte mimo dosahu potravin a nápojů.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2019

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku