Air Wick Freshmatic Difuzér a náplň do osvěžovače vzduchu vůně svařeného vína 250ml

Air Wick Freshmatic Difuzér a náplň do osvěžovače vzduchu vůně svařeného vína 250ml

Tento produkt bude odstraněn z vaší objednávky

Tento produkt bude odstraněn z vaší objednávky

Popis produktu

Marketing produktu

Automaticky uvolňuje dávky vůně a zachovává stálou hladinu svěžesti ve vaší domácnosti.

Automaticky uvolňuje dávky svěží vůně, takže váš domov bude vždy vonět přívětivě.

Marketing značky

Vyberte si z široké nabídky náplní Air Wick a obohaťte svůj domov a náladu o Vaše oblíbené vůně až na 60 dnů!*
*při nastavení nízké intenzity.

Další informace

Likvidace: dle místních předpisů. Vyjměte baterie. Prázdnou nádobu na aerosol zlikvidujte nebo dejte na recyklaci. Automatické zařízení vyhoďte do správného kontejneru pro recyklaci. Upozornění pro elektrozařízení: Žádné elektrozařízení nesmí být vyhozeno do komunálního odpadu. Povinností uživatele je předat takto označený odpad na předem určené sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Recyklujte pouze prázdný obal.

Informace o produktu

Loga třetí strany

Značka CE - Značka Evropské konformity, Zelený bod

Původ

Strojek vyrobený v Číně, náplň v UK

Skladování a použití

Příprava a použití

Podrobně si přečtěte návod k použití. Mějte difuzér natočený směrem od vaší tváře po celou dobu jeho používání.

Název a Sídlo

Adresa distributora

RB (Hygiene Home) Czech Republic, spol. s r.o.
Vinohradská 151
130 00 Praha 3
tel.: +420 222 520 576
www.rbeuroinfo.com

Kontaktní informace

RB (Hygiene Home) Czech Republic, spol. s r.o.
Vinohradská 151
130 00 Praha 3
tel.: +420 222 520 576
www.rbeuroinfo.com

Balení

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 250

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Mililitry

Průměrný rozměr

Průměrná míra (e)

Bezpečnostní pokyny

Hořlavý
Nebezpečí

Air Wick Freshmatic. Difuzér a náplň do osvěžovače vzduchu - Vůně svařeného vína. Nebezpečí. Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Nepropichujte ani nespalujte ani po použití. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Toto zařízení funguje na baterie. POKYNY PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ: DŮKLADNĚ si je přečtěte a uchovejte pro nahlédnutí v budoucnosti. ZAŘÍZENÍ SMĚJÍ POUŽÍVAT POUZE DOSPĚLÍ. Zařízení nesmějí používat děti ani osoby s omezenými fyzickými, senzorickými či duševními schopnostmi. Používejte pouze podle pokynů. UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ A ZVÍŘAT. Používejte v dobře větraných prostorách. VYPNĚTE ČASOVAČ PŘED VLOŽENÍM NÁPLNĚ. Přečtěte si a dodržujte bezpečnostní pokyny pro použití na aerosolové náplni. Používejte pouze náplně Air Wick. Používejte pouze nenabíjecí alkalické baterie. Zkontrolujte, zda jsou baterie správně vloženy dle orientace (+) a (-). Pokud baterie vytékají, okamžitě je vyjměte a s nimi i vyteklý materiál. Baterie také vyjměte, pokud zařízení dobu nepoužíváte. Jste-li pryč déle než týden, zařízení vypněte. JE ZAKÁZÁNO: Umisťovat zařízení poblíž nebo na zdroje tepla, otevřeného ohně, jakékoli elektrické zařízení a na přímé slunce (nad 50 °C). Kombinovat použití baterie, baterie různých značek nebo různých druhů. Vystavovat baterie vodě, ohni nebo vysokým teplotám. Způsobovat zkrat. Pokoušet se baterie dobít. Používejte pouze podle návodu. Nevdechujte aerosoly. Používejte v dobře větraných prostorách. Extrémní teploty mohou nastat v motorových vozidlech a v blízkosti trub a krbů. Kluzký na tvrdých površích. UMÍSTĚTE ZAŘÍZENÍ NAD ÚROVEŇ OČÍ (ALESPOŇ 2 m OD PODLAHY). Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2020

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku