WC Net Professional Turbo gelový čistič odpadů 500ml

WC Net Professional Turbo gelový čistič odpadů 500ml

Tento produkt bude odstraněn z vaší objednávky

Tento produkt bude odstraněn z vaší objednávky

Popis produktu

Vlastnosti

Na silně ucpané odpady, Účinkuje i ve stojaté vodě

Marketing produktu

WC Net Professional Turbo je gelový čistič odpadů, který zprůchodní i beznadějně ucpané odpady během 5 minut!*
- Superkoncentrovaný gel: superefektivní a okamžité řešení, bez potřeby odstraňovat stojatou vodu.
- Jednorázové použití: praktické a bezpečné použití.
- Obsahuje látky chránící potrubíᵀᴹ: nepoškozuje potrubí.

* Laboratorní testy provedené na znečištěném odpadu (mýdlo, vlasy...).

Gelový čistič odpadů

Složení

5-15% bělící činidla na bázi chlóru, < 5% neiontové povrchově aktivní látky, Mýdlo, Polykarboxyláty

Skladování a použití

Příprava a použití

Návod k použití: 1. Opatrně otevřete, nalijte celý obsah balení do odpadu, aniž byste odstranili neodtékající vodu. 2. Nemačkejte láhev, aby nedošlo k vystříknutí. 3. Nepřidávejte horkou vodu ani jiné přípravky a nepoužívejte zvon. 4. Nechte působit nejméně 5 minut. Při silném znečištění nechte působit déle. 5. Gel pronikne do potrubí a odstraní i nejsilnější znečištění. 6. Propláchněte teplou vodou. 7. Nečekejte až bude odpad zcela ucpán. 8. Prázdnou láhev již dále nepoužívejte. Po použití opět uzavřete a okamžitě vyhoďte do odpadků. 9. Vhodné pouze pro odpady kuchyňských dřezů, umyvadel a sprchových koutů.

Název a Sídlo

Adresa výrobce

BOLTON MANITOBA S.p.A.
Via Pirelli
19 - 20124 Milano (IT)

Adresa distributora

Bolton Czechia, spol. s r.o.
Štětkova 1638/18
140 00 Praha 4

Kontaktní informace

Bolton Czechia, spol. s r.o.
Štětkova 1638/18
140 00 Praha 4
Tel.: 222 522 870
www.stopzapachu.cz
www.wc-net.com

Balení

Informace o recyklaci

Dávkovač - Plast - Běžně recyklovaný

Jiný text o recyklaci

Likvidace obalu: Obal ukládejte na místo k tomu určené, nebo postupujte podle zákona 185/2001 Sb. v pl. zn.

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 500

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Mililitry

Průměrný rozměr

Průměrná míra (e)

Bezpečnostní pokyny

ŽíravýNebezpečný pro životní prostředí
Nebezpečí

WC NET PROFESSIONAL TURBO. Obsahuje chlornan sodný, hydroxid draselný, alkyl dimetylaminoxid. NEBEZPEČÍ - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může být korozivní pro kovy. Vysoce toxický pro vodní organismy. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlór). Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte uzamčené. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Nouzové telefonní číslo na území ČR: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel. 224 919 293.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2019

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku