Roundup Aktiv Přípravek na ochranu rostlin 125ml

Roundup Aktiv Přípravek na ochranu rostlin 125ml
239,90
1 919,20/l

Popis produktu

Vlastnosti

Nepřítel plevelů, Ničí plevel i s kořeny, Biologicky odbouratelný, Přijímán zelenými částmi rostlin, Nepoužívat v trávnících

Marketing produktu

Roundup® Aktiv
Postřikový herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu (SL) k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů na orné půdě, v ovocných sadech mimo broskvoň, vinohradech a na nezemědělské půdě, k likvidaci nežádoucí vegetace.

Souběžný obchod přípravku na ochranu rostlin - neprofesionální balení

Další informace

Objem
125 ml

Evidenční číslo: 4512-0D/1

Držitel povolení k souběžnému obchodu:
Ing. Petr Nohel NOHEL GARDEN, Budínek 80, 263 01 Dobříš

Balení: HDPE láhev s odměrkou 125 ml. K balení přípravku je třeba přiložit odměrku s mililitry vyznačit ryskami na průhledném obalu přípravku.

Složení

Glyfosát 170 g/l (ve formě IPA soli 229 g/l); (15,6% hmot.)

Skladování a použití

Příprava a použití

Podrobné instrukce uvnitř návodu.

Skladování

Doba použitelnosti: Při správném skladování v původních neporušených obalech je 9 let od data výroby.

Skladování:
Přípravek se skladuje v uzavřených originálních neporušených obalech v čistých a uzamykatelných skladech, odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, desinfekčních prostředků, hořlavin a prázdných obalů od těchto látek, při teplotě od +5 do +30°C. Chraňte před mrazem, ohněm a přímým slunečním svitem.

Přípravek, u něhož prošla doba použitelnosti, lze uvádět na trh po dobu 1 roku, jestliže se prokáže na základě analýzy odpovídajícího vzorku, že se jeho chemické a fyzikální vlastnosti shodují s vlastnostmi, na jejichž základě bylo uděleno povolení. Laboratorní rozbory přípravku pro tento účel zajistí vlastník přípravku u akreditované laboratoře a prodlouženou dobu použitelnosti je povinen vyznačit na obalu přípravku.

Název a Sídlo

Adresa výrobce

Monsanto Europe S.A./N.V.
Haven 267
Scheldelaan 460
B-2040 Antwerp
Belgie

Adresa distributora

NOHEL-GARDEN
Budínek 80
263 01 Dobříš

Kontaktní informace

NOHEL-GARDEN
Budínek 80
263 01 Dobříš

Balení

Jiný text o recyklaci

Likvidace obalů a nepoužitelných zbytků:, Zbytky postřikové kapaliny a oplachové vody se zředí vodou v poměru cca 1:5 a beze zbytku vystříkají na ošetřovaném pozemku a nesmějí zasáhnout zdroje podzemních a recipienty povrchových vod. Prázdné obaly od přípravku se po několikerém důkladném vypláchnutí (oplachová voda se použije pro přípravu postřikové kapaliny) a znehodnocené předají do sběru k recyklaci nebo se likvidují jako komunální odpad.

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 125

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Mililitry

Průměrný rozměr

Průměrná míra (e)

Bezpečnostní pokyny

POZOR! BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním obalu.
SP 1: Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
Spe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.
EUH 401: Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka i životní prostředí.

Upozornění:
1) Neskladujte Roundup® Aktiv v kovových nádržích ani nepoužívejte postřikovače s kovovými nádržemi s pozinkovaným vnitřkem či z lehkých kovů, případně bez vnitřní povrchové úpravy plastickými hmotami. Roundup® Aktiv může ve styku s kovem reagovat a vytvářet přitom lehce zápalný plyn. V blízkosti nádrže je proto zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm.
2) Neponechávejte nikdy zbytky postřikové tekutiny v nádrži postřikovače. Nádrž se po postřiku a několikerém důkladném vypláchnutí vodou musí nechat dobře vyvětrat.
3) Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Roundup Aktiv.
4) Zamezte v každém případě zasažení sousedních rostlin, buď přímo postřikem, nebo nepřímo úletem postřikové mlhy.
5) Aplikujte tak, aby byly vyloučeny dešťové srážky minimálně 3 hodiny po aplikaci.
6) Kultivaci půdy lze provádět nejdříve po projevení se prvních příznaků účinku.
7) Aplikace přípravku Roundup® Aktiv neohrožuje následné plodiny a nezanechává žádné škodlivé zbytky v půdě.
8) Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí: Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II.stupně zdrojů povrchové vody pro aplikaci na podzim pro aplikační dávku nad 100ml/100m². Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, vodních organizmů, suchozemských obratlovců, včel, necílových členovců kromě včel, půdních mikroorganismů, půdních makroorganismů.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:
Před použitím přípravku si důkladně přečtěte návod na použití. Ucpané trysky postřikovače se nesmějí profukovat ústy. Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Postřik nesmí zasáhnout sousední plodiny. Vstup lidí na ošetřené pozemky je možný za 2 dny po aplikaci. Nevpouštějte domácí zvířata na ošetřenou plochu po dobu 10 dnů, dokud zelená hmota nezačne odumírat. Při práci i po ní, až do odložení osobních ochranných pracovních prostředků a do důkladného umytí nejezte, nepijte, nekuřte. Ochranný oděv a OOPP před dalším použitím vyperte, resp. očistěte. Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky. Riziko, které představuje přípravek pro uživatele, je přijatelné, pokud celková doba práce přípravkem nepřesáhne 30 min. během jednoho dne.

Osobní ochranné pracovní prostředky při přípravě a aplikaci:
Ochrana dýchacích orgánů: není nutná.
Ochrana rukou: gumové nebo plastové rukavice. Ochrana očí a obličeje: není nutná.
Ochrana těla: celkový ochranný oděv.
Dodatečná ochrana nohou: gumové nebo plastové holínky (s ohledem na práci v zahrádkářském terénu).

První pomoc:
Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace ze štítku nebo příbalového letáku.
První pomoc při nadýchání aerosolu při aplikaci: Přerušte expozici a přejděte mimo ošetřovanou oblast.
První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte.
První pomoc při zasažení očí: Odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte, současně vyplachujte oči velkým množstvím vlahé tekoucí čisté vody. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat.
První pomoc při náhodném požití: Vypláchněte ústa vodou, případně dejte vypít sklenici asi (1/4). Nevyvolávejte zvracení.
Při vyhledání lékaře informujte o přípravku, se kterým se pracovalo, a o poskytnuté první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2016

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku