Bros Spray proti lezoucímu hmyzu 400ml

Bros Spray proti lezoucímu hmyzu 400ml
139,90
349,75/l

Popis produktu

Vlastnosti

Švábi, mravenci, rybenky

Marketing produktu

Aerosol pro účinnou likvidaci lezoucího hmyzu: švábi, rusy, mravenci, brouci, blechy, rybenky, atd.

Spray proti lezoucímu hmyzu

Skladování a použití

Příprava a použití

Návod k použití: Zavřete dveře a okna v místnosti. Před použitím zatřepat. Aerosol začněte aplikovat do vzduchu z nejvzálenější části místnosti a postupně se přesouvejte od tohoto místa pryč. Ze vzdálenosti 30 cm naneste na povrchy a místa kde se hmyz shromažďuje (podlahové lišty, povrchy pod dřezy, okolo trubek, atd.). Nepoužívejte na silně znečištěné, porózní nebo savé materiály. Po dezinfekci místnost opusťte a nechte ji 15 min. uzavřenou, poté ji důkladně vyvětrejte.

Název a Sídlo

Adresa výrobce

BROS Sp.j.
ul. Karpia 24
Poznań
Poland

Adresa distributora

BROS CZECH s.r.o.
28 Října, nr 270 / 829
709 00 Ostrava

Kontaktní informace

BROS CZECH s.r.o.
28 Října, nr 270 / 829
709 00 Ostrava
Tel.: +420 77 38 82 444

Balení

Jiný text o recyklaci

Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 400

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Mililitry

Bezpečnostní pokyny

HořlavýNebezpečný pro životní prostředí
Nebezpečí

Bezpečnostní upozornění: Před použitím čtěte přiložené pokyny. Z místnosti odstranit domácí zvířata a potravinářské výrobky. Zakryjte akvária s rybičkami. Během dezinfekce nejezte a nepijte. V místnosti může být přítomna pouze osoba vykonávající dezinfekci.

Nebezpečí H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: Při zahřátí se může roztrhnout. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C. P260 Nevdechujte aerosoly.

První pomoc: Zajistěte proudění čerstvého vzduchu. Oči vypláchněte vodou, kůži omyjte vodou s mýdlem. V případě požití nebo v případě potřeby vyhledejte lékařskou péči. Toxikologické informační středisko Kliniky nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2, tel.: 224 919 293, 224 915 402. Vedlejší účinky nejsou známy.

Aktivní složka: deltamethrin 0,05% (0,05 g/100 g); tetramethrin 0,2% (0,2 g/100 g); piperonylbutoxid 0,6% (0,6 g/100 g). Obsahuje benzínovou frakci s nízkou teplotou varu.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2016

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku