Kuprikol 50 přípravek na ochranu rostlin 2 x 10g

Kuprikol 50 přípravek na ochranu rostlin 2 x 10g
49,90
2 495,00/kg

Popis produktu

Vlastnosti

Tradiční český fungicid, Kontaktní fungicid

Přípravek na ochranu rostlin - balení pro neprofesionální použití. Fungicidní postřikový přípravek ve formě smáčitelného prášku k ochraně proti bakteriím a houbovým chorobám rostlin.

Další informace

Balení: Al folie 2x 10g

Držitel rozhodnutí o povolení: LOVELA Terezín s.r.o., Budínek 86, 263 01 Svaté Pole.
Evidenční číslo: 1048-7

Složení

Účinná látka:, oxichlorid měďnatý 840 g/kg (obsah kovové mědi 500 g/kg), (50% hmot.)

Skladování a použití

Příprava a použití

20g poslouží k přípravě 2x1 - 10 l aplikační kapaliny a ošetří až 50m² plochy.

Sáček pouze k jednorázovému použití. Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Skladování

Doba použitelnosti:
Při správném skladování v původních neporušených obalech je doba použitelnosti přípravku 2 roky od data výroby.

Název a Sídlo

Adresa výrobce

NeraAgro spol. s r.o.
Neratovice
Česká republika

Adresa distributora

LOVELA Terezín s.r.o.
provozovna 28. října 62
411 55 Terezín

Kontaktní informace

LOVELA Terezín s.r.o.
provozovna 28. října 62
411 55 Terezín
Tel.: 416 782 224
Internet: www.lovela.cz

Balení

Jiný text o recyklaci

P501: Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 10

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Gramy

Bezpečnostní pokyny

Symboly nebezpečíNebezpečný pro životní prostředí
Varování

Varování
H302: Zdravý škodlivý při požití.
H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
H332: Zdraví škodlivý při vdechování.
H400: Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280: Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.
P261: Zamezte vdechování aerosolů.
P301 + P312: Při požití: necítíte-li se dobře, volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře.
P305 + P351 + P338: Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky , jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P391: Uniklý produkt seberte.
EUH 401: Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
SP1: Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody /zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).

Obaly od přípravku se nesmějí znovu používat k jakýmkoliv účelům!

První pomoc
Při zasažení pokožky: odstranit potřísněný oděv, zasažená místa důkladně omýt mýdlem a teplou vodou.
Při zasažení očí: oči vyplachovat dostatečným množstvím čisté pitné vody po dobu 15 minut a vyhledat lékaře.
Při nadýchání: vynést postiženého na čerstvý vzduch, zajistit klidovou polohu a chránit před chladem.
Při požití: urychleně zajistit lékařskou pomoc. Nevyvolávat zvracení!
V případě náhodného požití, zasažení očí a ve všech případech otravy či podezření na otravu neprodleně dopravit postiženého k lékaři! Lékaři pokud možno předat tuto etiketu!
Příznaky intoxikace: Kuprikol® 50 dráždí pokožku a dýchací cesty, způsobuje záněty sliznice dýchacích cest a spojivek, při požití vyvolává zvracení, bolesti v břiše a průjmy.
V případě potřeby je možné léčbu konzultovat s toxikologickým informačním centrem: Toxikologické informační středisko, Na bojišti 1, 128 08 Praha 2. Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2016

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku