Zdravá Zahrada Návnada na mravence 1 ks

Zdravá Zahrada Návnada na mravence 1 ks
179,90
5 140,00/kg

Popis produktu

Vlastnosti

Neobsahuje syntetické látky, K využití ve vnitřních prostorech a venku na terasách a balkonech

Marketing produktu

Insekticid (P18) - jednorázová návnadová dóza s účinnou látkou spinosad je určena k účinné likvidaci mravenců ve vnitřních prostorech a venku na terasách a balkonech.

Marketing značky

Zdravá Zahrada
z přírodních zdrojů

Insekticid (P18) - jednorázová návnadová dóza

Složení

Účinná látka: spinosad 0,168 g/l (0,015 % hmotnosti na jednotku objemu)

Skladování a použití

Příprava a použití

Návod k použití
Označení místo na boční straně návnadové dózy je nutno opatrně zatlačit, pokud možno špičatým předmětem, jako je hřebík, šroubovák, nůžky apod. Tímto otvorem se pak dostávají do dózy mravenci, kteří dychtivě přijímají návnadu s účinnou látkou. Návnadové dózy je třeba umístit do bezprostřední blízkosti mravenišť nebo přímo na mravenčí stezky. Dózy s návnadou se odstraní, až když se již neobjevují žádní mravenci. Návnadu nutno používat přesně podle pokynů. Při nesprávném použití nepřebíráme za případné škody odpovědnost.

Účinek
Mravenci přijímají návnadu s účinnou látkou velmi dychtivě, transportují ji do mraveniště a tam pak krmí larvy i královnu. Tím se vyhubí celé mravenčí společenstvo. Úspěšná likvidace může trvat několik týdnů. Při mimořádně silném výskytu mravenců je nutno návnadové dózy po 3-4 týdnech obnovit.

Skladování

Skladujte v originálních neporušených obalech na suchém a chladném místě.

Název a Sídlo

Adresa výrobce

W. Neudorff GmbH KG
An der Mühle 3
D-31860
Emmerthal
Německo

Adresa distributora

FORESTINA s.r.o.
Mnichov 129
386 01 Strakonice
ČR

Kontaktní informace

FORESTINA s.r.o.
Mnichov 129
386 01 Strakonice
ČR
telefon: +420 383 312 714

ČR zastoupení
Zuzana Pavelková
Janovská 394
109 00 Praha 10
tel.: +420 604182947

Bezpečnostní pokyny

Bezpečnostní opatření:
Přípravek je určen pouze k hubení mravenců, ve vnitřních prostorech a venku na terasách a balkonech. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. EUH208 |Obsahuje sloučeninu 5-chlor-2-methyl.2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Vyhněte se zbytečnému kontaktu s přípravkem.
První pomoc
Při styku s kůží: Okamžitě postižená místa omýt vodou a mýdlem.
Při zasažení očí: Odstranit kontaktní čočky (pokud je nosíte). Důkladně vyplachovat tekoucí vodou při otevřených víčkách nejméně 15 min., pokud podráždění přetrvává, vyhledat očního lékaře.
Při náhodném požití: Aby se vyloučilo zneužití nebo požití návnady dětmi nebo domácími zvířaty, je do návnady přidávána hořká substance. Pokud přesto dojde k požití, vypláchnout ústa vodou. Nevyvolávat zvracení, nepodávat nic jíst ani pít. Další postup první pomoci lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem nepřetržitá linka: tel.: 224 919 293, 224 915 402.

Likvidace obalů a zbytků: Zákaz opětovného použití obalu. Dózy se zbytky přípravku odevzdat do sběrny nebezpečného odpadu. Pouze zcela vyprázdněné obaly je možné recyklovat.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2016

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku