Glade by Brise Discreet svůdná pivoňka a višeň náplň 8g

Glade by Brise Discreet svůdná pivoňka a višeň náplň 8g
84,90
10 612,50/kg

Popis produktu

Marketing produktu

Náplň Glade Discreet Svůdná pivoňka a višeň je vhodná pro všechny typy strojků Descreet Electric, Discreet Decor a je možné ji použít i jako samostatný držák.

Marketing značky

Náplně Discreet jsou vhodné pro všechny typy strojků Descreet Electric, Discreet Decor a je možné je použít i jako samostatný držák.
Nabízejí širokou škálu vůní.

Marketing výrobce

Ve společnosti SC Johnson vynakládáme maximální úsilí při výběru složek, kterým můžete důvěřovat, a o kterých otevřeně hovoříme. Jako rodinná společnost bereme tyto záležitosti vážně, protože vám chceme pomáhat činit rozhodnutí, která jsou pro vaši rodinu správná.

Další popis

Další informace jsou na vnitřní straně balení.

Svůdná vůně pivoňka a višeň náplň pro (ne)elektrický osvěžovač vzduchu.

Informace o produktu

Loga třetí strany

Zelený bod

Skladování a použití

Příprava a použití

Návod pro použití jako samostatný držák: viz obal.

Vhodný pro všechny Discreet® držáky.

Název a Sídlo

Adresa distributora

S.C. Johnson s.r.o.
Radlická 519/16
150 00 Praha 5

Kontaktní informace

S.C. Johnson s.r.o.
Radlická 519/16
150 00 Praha 5
tel.: 225557500
http://doc.scj.cz/

Balení

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 8

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Gramy

Průměrný rozměr

Průměrná míra (e)

Bezpečnostní pokyny

ŽíravýSymboly nebezpečí
Varování

Glade® by Brise® Discreet® svůdná pivoňka a višeň náplň pro (ne)elektrický osvěžovač vzduchu.

Varování

Obsahuje: ethyl-[2,3-epoxy-3-fenylbutyrát], d-limonen, geranyl-acetát.

Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Používejte ochranné rukavice. Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

Obsahuje benzaldehyde, 3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde, 1-(2,6,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one. Může vyvolat alergickou reakci.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2019

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku