Cillit Bang Odstraňovač bakterií a špíny 750ml

39,90
53,20/l
Akce

Popis produktu

Vlastnosti

Ničí 99,9% bakterií*, Mění barvu ve vodě při čištění, *Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Enterococcus hirae, Candida Albicans, Aspergillus niger, Byla prokázána baktericidní, fungicidní, virucidní a sporicidní účinnost, Čistí toaletu během 1 minuty

Další popis

www.cleanright.eu

Odstraňovač bakterií a špíny

Složení

Účinná látka: chlornan sodný (14,5 %), 45 g/kg (4,5 hm. %), Dále obsahuje <5%: hydroxid sodný, aniontové povrchově aktivní látky, amforentní povrchově aktivní látky, parfém, Nebezpečné látky: chlornan sodný, N, N - dimethyltetradecylamin-N-oxid, hydroxid sodný, mastné kyseliny, kokos, draselné soli

Informace o produktu

Loga třetí strany

Sustainable Cleaning

Skladování a použití

Příprava a použití

Návod na použití:
Čištění toalety: Nadzvedněte záchodové prkénko a nasměrujte trysku pod okraj toalety. Stlačením láhve pomalu naneste po celém obvodu toaletní mísy. V případě silných usazenin nechte čistič působit 10 minut. Pro zničení bakterií nechte čistič působit 30 minut. Vyčistěte kartáčem a spláchněte. Vhodný na všechny typy toalet mimo nerezových. Bezpečný pro septiky. Otevření láhve: Otevřete stisknutím označených míst na stranách uzávěru a otočte v protisměru hodinových ručiček. Uzavření láhve: Utáhněte pevně uzávěr až do cvaknutí. Nevhodné povrchy k čištění: zlato, mosaz, měď, dřevo, smalt, pozlacený kov, látky, hliník, mramor, podlahy (při použití neředěného výrobku).

Spotřebujte nejlépe do 24 měsíců od data uvedeného na obalu.

Název a Sídlo

Adresa distributora

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol, s r.o.
Palác Flóra
Vinohradská 151
130 00 Praha 3

Kontaktní informace

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol, s r.o.
Palác Flóra
Vinohradská 151
130 00 Praha 3
Tel.: (také tel. číslo pro poskytování datových listů pro zdravotnické pracovníky) +420 227 110 111
E-mail: consumers_cz@rb.com

Balení

Velikost balení

Velikost císlem - 750

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Mililitry

Průměrný rozměr

Průměrná míra (e)

Bezpečnostní pokyny

Žíravý
Nebezpečí

Nebezpečí.

S biocidním účinkem 30 minut. Biocidní výrobek, používejte bezpečně.

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může být korozivní pro kovy. Pokyny pro bezpečné zacházení: Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte páry. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. Při vdechnutí: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. Při styku s kůží (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. Okamžitě volejte toxikologické informační středisko nebo lékaře. Při zasažení očí: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Upozornění: Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Přípravek je žíravý a obsahuje chlornan sodný (chlorové bělící činidlo).

Použité obaly odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu! Obal předejte k recyklaci až po jeho úplném vyprázdnění.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2019

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku