Go for Expert Citrus čisticí a dezinfekční prostředek 1,25l

Go for Expert Citrus čisticí a dezinfekční prostředek 1,25l

Tento produkt bude odstraněn z vaší objednávky

Tento produkt bude odstraněn z vaší objednávky

Popis produktu

Marketing produktu

Čisticí a dezinfekční prostředek. Pro soukromé a veřejné využití. Navrženo na čištění a dezinfekci povrchů (podlahy, stěny), sociálních zařízení, trubek, povrchů - vykazuje baktericidní a fungicidní účinky. Vhodný na dezinfekci povrchů (podlahy, stěny) ve zdravotnických zařízeních (např. v nemocnicích) mimo klinickou oblast - vykazuje baktericidní účinek a usmrcuje fungicidní kvasinky.

Čisticí a dezinfekční prostředek.

Složení

Méně než 5 %: bělicí činidla na bázi chloru, neiontové povrchově aktivní látky, aniontové povrchově aktivní látky, fosfonáty, Parfémy

Skladování a použití

Příprava a použití

Návod na použití: Neředěný výrobek:
- Záchodové mísy: naneste výrobek rovnoměrně pod horní okraj toaletní místy (můžete nechat působit přes noc) a poté opláchněte vodou.
- Vany, umyvadla, dřezy: naneste výrobek rovnoměrně na čištěný povrch a nechte 15 minut působit. Poté důkladně spláchněte vodou.
- Odtok vany, umyvadla: nalijte výrobek do otvoru (můžete nechat působit přes noc) a poté spláchněte vodou.
Čisticí a dezinfekční přípravek - vykazuje bakteriální aktivitu - doba kontaktu 5 minut, fungicidní - doba kontaktu 15 minut. Aktivní jako bakteriocid a fungicid - doba kontaktu 15 minut. Tento výrobek je určen k použití v dodávaném stavu.

Skladování

Skladujte v původním obalu v chladu ve vzpřímené poloze odděleně od potravin. Chraňte před mrazem. Nevystavujte přímému a dlouhotrvajícímu slunečnímu záření. Spotřebujte do: 12 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

Skladujte na chladném místě ve vzpřímené poloze.

Název a Sídlo

Adresa distributora

Tesco Stores ČR a.s.
Vršovická 1527/68b
100 00 Praha 10

Kontaktní informace

Tesco Stores ČR a.s.
Vršovická 1527/68b
100 00 Praha 10
Infolinka 800 222 555

Balení

Informace o recyklaci

Dávkovač - Plast - Běžně recyklovaný

Jiný text o recyklaci

Prázdný obal doporučujeme recyklovat, Odstraňte obsah/obal na místě k tomu určeném v souladu s platnými předpisy

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 1.25

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Litry

Průměrný rozměr

Průměrná míra (e)

Bezpečnostní pokyny

ŽíravýNebezpečný pro životní prostředí
Nebezpečí

NEBEZPEČÍ

Čisticí a dezinfekční prostředek. Obsahuje: hydroxid sodný, chlornan sodný, roztok, 2,2-4,8% aktivního chlóru. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Nevdechujte plyn. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Uniklý produkt seberte. Skladujte uzamčené. Účinná látka: Aktivní chlor uvolňovaný z chlormanu sodného obsahu: 2,2-4,8% g/100 g.

Doporučení: V případě rozlití okamžitě omyjte zasažený povrch vodou. Používejte v dobře větraných prostorách. Doba větrání po použití je 10-15 minut. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

Likvidace odpadu: Zbytky prostředku lze vylít do toalety.

První pomoc: V případě nesprávného použití a při výskytu příznaků nebo pochybností, vyhledejte lékařskou pomoc.

Vedlejší účinky: Nebyly zjištěny žádné jiné vedlejší účinky kromě vedlejších účinků uvedených v klasifikaci.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2019

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku